Go Go Net

046 669 021

0885 961 501

Пишете ни

Общи условия

На основание на Решение 170 от 18.04.2019 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, считано от 26.12.2019 г. влизат в сила изменения на Общите условия към Договора за предоставяне на услуги за широколентов достъп до интернет между ЕТ“Георг-Георгиев“ и потребителите. Те целят изпълнение на разпоредбите на Чл.3 и Чл.4 на Регламент (ЕС) 2015/2120 от страна на доставчиците предоставящи достъп до интернет на крайни потребители.

Изменение на Общи условия за взаимоотношенията между ЕТ"Георг-Георги Георгиев" и потребителите

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ
 
  

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
на договора за предоставяне на услуги за широколентов достъп до Интернет от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“

РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения
Чл. 1. С тези Общи условия на договора за предоставяне на услуги за широколентов достъп до Интернет на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и неговите крайни потребители (наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”), се уреждат условията и редът за предоставяне на услуги за широколентов достъп до Интернет на територията на Република България чрез обществената електронна съобщителна мрежа на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, наричана по-долу Мрежата. Тези Общи условия са задължителни за ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от договора, сключен между тях.
Чл. 2. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ е предприятие, oсъществяващо обществени електронни съобщения след подадено уведомление до Комисията за регулиране на съобщенията, със седалище в гр. Ямбол, адрес на управление гр.Ямбол, ул.“Любен Каравелов“4, ЕИК 838172923, ИН по ЗДДС: BG838172923 , телефон (046) 66 90 21      , електронен адрес: www.ggn.bg, адрес за контакти: office@ggn.bg
Чл. 3. (1) ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица или юридически лица, които ползват или са заявили желание да ползват предоставяните услуги, без да предоставят електронни съобщителни мрежи и/или услуги чрез тях, сключили са индивидуален писмен договор с ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и са приели настоящите Общи условия.
 
РАЗДЕЛ II
Услуги,предоставяни от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“
Чл. 4. (1) ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възмездно и в условията на трайни отношения услуги за широколентов достъп до Интернет.
(2) Услугата широколентов достъп до Интернет представлява услуга за пренос на данни, състояща се в осигуряване на некомутируема връзка между мрежата на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и точка за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ и транспортиране на IP пакети на територията на Република България, както и осигуряване на достъп до световната Интернет мрежа.
(3)Конкретните услуги, които ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, се определят в писмения договор между страните.

(4) Специални мерки за хора с увреждания:
1. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ може да предлага специални мерки за хора с увреждания след сключване на Договор за услуги под формата на специални отстъпки или тарифи,публикувани на интеренет страницата на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“-www.ggn.bg
(5) ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ извършва необходимите действия за предоставяне на достъп до Мрежата и активира Услугата в срок до 30 (тридесет) дни от датата на постъпване на заявката от Потребителя и при наличие на техническа възможност за предоставяне на съответната Услуга и при осигурен достъп от Потребителя до адреса за ползване на Услугата.
(6) Първоначалното свързване към Мрежата и осигуряване на достъп до Услугата се извършва от специализирани технически екипи (наричани за краткост „Технически екипи”), които са оправомощени от ЕТ“Георг-Георги Георгиев: да извършват всички дейности, необходими за първоначално свързване към Мрежата и осигуряване на достъп до Услугата.
(7) Извършването на първоначално свързване към Мрежата, осигуряването на достъп до Услугата и предоставянето на Оборудване за ползване на Услугата се удостоверява с Констативен протокол, подписан от представител на Техническия екип и Потребителя (или негов представител).
Чл. 5. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни електронни съобщителни устройства, закупени от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ или от трети лица.
(2) ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ може да отдава крайни електронни съобщителни устройства под наем срещу заплащане на наемно възнаграждение, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез сключване на допълнителен анекс към индивидуалния договор или отделен договор за наем на оборудване.
Чл. 6. (1) ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ може да предоставя за ползване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ крайни електронни съобщителни устройства, при спазване изискванията на настоящите Общи условия, срещу което ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да не заплащат допълнително възнаграждение извън възнаграждението за ползване на услугите за широколентов достъп до Интернет . В индивидуалния договор между ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и ПОТРЕБИТЕЛЯ се посочва дали на последния е предоставено за ползване такова устройство (устройства) или не.
(2) Предоставянето от страна на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ на ПОТРЕБИТЕЛЯ на крайно електронно съобщително устройство („Устройство”), неговият вид, технически спецификации, цена и други идентификационни данни, както и инсталирането му и провеждането на обучение за работа с него от служителите на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, се отразяват в приемо-предавателен протокол, подписан от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и ПОТРЕБИТЕЛЯ. След подписването му приемо-предавателният протокол, става неразделна част от индивидуалния договор между ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага дължимата грижа за съхраняване на Устройство, предоставено му за ползване от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“. От момента на предаването му във владение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, рискът от погиване на такова Устройство е за негова сметка. В случай че то бъде повредено, унищожено или откраднато, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи пълно обезщетение на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ за всички причинени вреди, включително възстановяване на стойността на Устройството, посочена в приемо-предавателния протокол, освен ако вредоносният резултат се дължи на дефект на Устройството или на друга причина, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ не отговаря.
(4) В случай че предоставено Устройство се повреди по причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не отговаря, ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ се задължава да го ремонтира безплатно, респективно да замени Устройството с друго, ако повредата не може да бъде отстранена. Ако такова Устройство бъде повредено по причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря, последният дължи възнаграждение на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ за извършения ремонт в размера, посочен в Ценовата листа на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ , респективно цената на Устройството, посочена в приемо-предавателния протокол, когато то не може да бъде поправено.
(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не демонтира предоставено от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и инсталирано Устройство, освен след направено от последния искане. Демонтиране от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ се допуска само в извънредни случаи и след предварително направено съгласуване за това със служители на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ на телефоните за контакти, посочени в индивидуалния договор.
(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да подпише констативен протокол при всеки отделен случай на инсталиране или деинсталиране на Устройство.
(7) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ предоставено му от последния Устройство в рамките на 5 /пет/ дни от датата на прекратяване или разваляне на индивидуалния договор, в състоянието, в което Устройството му е било предадено, с изключение на нормалното функционално изхабяване, или да допусне служители на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, които да извършат демонтирането му. При неизпълнение на това задължение, Потребителят дължи неустойка в размер на единичната цена на Устройството, посочена в съответния приемо-предавателен протокол.
(8) В случай че предоставено от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ Устройство бъде заменено с друго такова, независимо от причината за това, между ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и ПОТРЕБИТЕЛЯ се подписва допълнителен приемо-предавателен протокол, в който се отразява извършената промяна, като се описва подробно както замененото, така и новото Устройство със съответните му индивидуализиращи белези, включително цена.
Чл. 7. (1) Параметрите за качеството на предоставяните от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ услуги се посочват в Ценовата листа на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, представляваща неразделна част от настоящите Общи условия.

 
РАЗДЕЛ III
Договор за предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 8 (1) Индивидуалният договор между ЕТ“Георг-Георги Георгиев“и всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на активиране на услугата
(2) В индивидуалния договор се посочват идентификационни данни на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за предоставяне на услугите, финансови условия, адреси за кореспонденция, включително електронна поща, телефон за контакти, условията за продължаване и прекратяване на договора и други.
Чл. 9. Изменение на договора се извършва с подписване от страните на допълнително споразумение към него.
Чл. 10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури на служителите на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ достъп до съответните помещения. За активирането на услугите по предоставяне на широколентов достъп до Интернет ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да разполага с функциониращо компютърно и комуникационно оборудване, необходимо за свързването към Интернет.
 
РАЗДЕЛ IV
Права на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“
Чл. 11. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ има право:
1. Да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ услугите по раздел II от тези Общи условия;
2. Да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните възнаграждения за предоставените услуги в сроковете, определени в раздел Х на тези Общи условия;
3. Да дава указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните електронни съобщителни устройства;
4. Да продава, предоставя под наем срещу заплащане на възнаграждение или предоставя за ползване крайни електронни съобщителни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства съгласно чл. 6 от тези Общи условия;
5. Да преустанови незабавно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛ в случай на неплащане на възнаграждението по чл. 20, ал. 1, т. 1 най-късно до края на последния ден на предплатения месец. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска възстановяване на преустановените услуги след изплащане на задълженията си.
6. Да спира предоставянето на услуги, изключва ПОТРЕБИТЕЛЯ от Мрежата, както и да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по чл. 17, т. 2, 3 и 4 незабавно след констатиране на нарушението. Констатиране на нарушенията се осъществява в присъствие на технически екип на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“.
7. Да получава обезщетенията и неустойките, предвидени в тези Общи условия;
8. Да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и надстройки на Мрежата;
9. В предварително писмено уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време - на достъп до имота му с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от Мрежата;
10. По всяко време, без необходимост от съгласуване или предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да променя техника, конфигурации, доставчици и маршрути, технически характеристики и условия във връзка с предоставянето на услугите по договора, доколкото това е необходимо за поддържане предоставянето на услугите и подобряване на тяхното качество;
11. Да променя едностранно и при спазване на изискванията на тези Общи условия параметрите и/или цените на предоставяните услуги и пакети от услуги, описани в Ценовата листа, доколкото това е наложено от търговската политика на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, изменения в приложимото законодателство, акт на държавен орган и/или на изпълнение на задължение по, изменение и/или прекратяване на сключен с трето лице договор, касаещ предоставянето на някоя или всички от услугите.
12. Да ползва електронни съобщителни мрежи, собственост на други предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия.
13. С цел намаляване на рисковете от заразяване с вируси, неоторизиран достъп до компютрите на ПОТРЕБИТЕЛЯ или нарушаване нормалната работа на останалите потребители на Мрежата, да въвежда по своя преценка технически ограничения, както следва:
Филтриране на всички входящи заявки за услуги, работещи на портове от 1 до 1024.
Ограничаване на едновременния брой връзки от ПОТРЕБИТЕЛ.
14. Да прилага всяко от ограниченията по т. 13 по-горе без изрично да уведомява за това Потребителя. Прилагането на ограниченията зависи от текущо влияещите на нормалната работа на мрежовата инфраструктура фактори, като наличие на нови вируси, аномални генератори на трафик и др.

 

РАЗДЕЛ V
Задължения на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“
Чл. 12. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ е длъжен:
1. Да предоставя електронни съобщителни услуги в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:
Безопасността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;
Качеството на услугите.
2. Във връзка с изпълнение на задължението по т. 1,ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ е длъжен:
Да използва само електронни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
Да използва електронните съобщителни устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;
Да използва технически изправни електронни съобщителни устройства;
3. Да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност;
4. Да не създава предимства на отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга;
5. При по-продължителна профилактика (над един час), както и в случай на прекъсване или влошено качество на услугите поради ремонт или разширяване на мрежата, да уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, като информацията се публикува на уеб сайта на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“(http://ggn.bg). Предупреждението за профилактика се публикува 24 часа преди събитието, като това не се отнася за случаите, когато се извършва профилактика на мрежа, която не е собствена на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, но се ползва от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ за предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия, при условие че ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ не е бил своевременно уведомен за това;
6. При необходимост от осигуряване на достъп до помещенията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за отстраняване на повреди, подмяна на инсталацията и др., да ги уведомява писмено, чрез съобщение на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или по телефона най-малко 24 часа преди искания достъп. Предварително уведомяване не е необходимо, ако съдействието на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ е поискано от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
7. Да съхранява в срок от 12 месеца информация за всички разплащания и данните, необходими за тях и при писмено поискване от ПОТРЕБИТЕЛЯ да му предоставя справки за извършените от него плащания;
8. Да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната дейност, без съгласието им, с изключение на случаите, предвидени в действащото българско законодателство;
9. Да отстранява повредите, предизвикващи влошаване качеството на услугите, в срок до 72 часа от получаване на уведомлението от ПОТРЕБИТЕЛЯ или съгласно т. 12. Това не се отнася за случаите, при които повредата, респективно влошаването на качеството се дължи на причини, свързани с електронната съобщителна мрежа на друго предприятие, предоставящо електронни съобщителни мрежи и/или услуги, която мрежа и/или услуги се ползват от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ за предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия;
10. При повреди, възникнали по независещи от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и/или непреодолими обстоятелства – природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването, откраднати кабели и др., срокът за отстраняване на повредата започва да тече от прекратяването на конкретното обстоятелство;
11. Да оповести, чрез публикация на уебсайта си на адрес (http://ggn.bg), както и във всичките си офиси, телефон (факс номер, адрес на електронна поща), на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди и да регистрира всички заявени повреди по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;
12. Да уведомява, чрез публикация на уебсайта си на адрес (http://ggn.bg), във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;
13. Да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;
14. Временно да преустановява предоставянето на услугите по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ и при спазване изискванията на чл. 16, т.6 и чл. 17, т.5 от настоящите Общи условия, освен ако индивидуалният договор е с обвързващ срок по смисъла на чл. 31, ал. 3 от настоящите Общи условия;
15. Да отговаря писмено на жалби, молби и предложения на ПОТРЕБИТЕЛЯ в 30-дневен срок от получаването им;
16. Да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите действия след разглеждането им за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.
17. Да гарантира конфиденциалността на съобщенията и защитата на данните на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно глава XI от настоящите Общи условия и съобразно действащото законодателство в областта на личните данни.
18. Да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

19. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ е длъжен да осигурява качествена Услуга, съгласно определените в Чл.38 от Общите изисквания за осъществяване на обществени електронни съобщения, параметри за качество, в зоните на предоставяне на Услугата, освен в случаите на възникване на обстоятелства от непреодолима сила и в случаите, предвидени в настоящите Общите условия.
20. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ се задължава да уведомява Потребителите не по-късно от един месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях.
21.ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ се задължава да да извършва измерване и управление на трафика така, че да се избегне претоварване на отделни връзки в мрежата, а също така да прилага нарочни процедури и мерки за реакция при възникване на такова претоварване;
22. Във връзка със задължението по т.21, в зависимост от техническата възможност и значимостта на съответната връзка, ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ осигурява резервирането й така, че при отпадането й трафикът автоматично да се пренасочи през резервната.   ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ автоматизирано събира информация на всеки 5 минути за натоварването на всички основни връзки в МРЕЖАТА. Когато през повече от 5% от времето за период от 5 последователни дни се натоварва повече от 80% от капацитета на съответната връзка, се извършва анализ на тенденциите на трафика и по преценка се изгражда допълнителна връзка или се увеличава пропускателната способност на наличната.


РАЗДЕЛ VI
Отговорност на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“
Чл. 13.(1) (Изм.- в сила от 26.12.2019г.) При виновно действие или бездействие от страна на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, в резултат на което е възникнало
„значително и непрекъснато отклонение“ или „редовно повтарящо се отклонение“ от договорените параметри на услугата, съгласно Приложение №2 към Договора за предоставяне на услуги , ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ дължи обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при условие, че той е изправна страна по сключения индивидуален договор с ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, в размер на дневната такса за ползване на услугите за всички дни, през които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е ползвал съответната услуга, умножена по коефициент 1.1. Размерът на дневната такса за съответната услуга по предходното изречение се изчислява като месечната абонаментна такса се раздели на 30.

Значително и непрекъснато отклонение“ е отклонение, което продължава до 2 последователни седмици в рамките на един отчетен период.

Редовно повтарящо се отклонение“ е повече от едно временно отклонение в рамките на един отчетен период.
(2) Отговорността на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ по ал. 1 се реализира само на основание молба от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, подадена чрез електронна поща или в който и да е от офисите на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ няма задължение да следи за всеки отделен случай и да прилага разпоредбата на ал. 1, без да има искане за това от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 14. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации по чл. 13 от тези Общи условия се приспадат от плащането на абонаментната такса за следващия предплатен месец/и, а при прекратяване на договора се изплащат на ПОТРЕБИТЕЛЯ в брой, доколкото последният е спазил изискванията относно прекратяването, установени в настоящите Общи условия.
Чл. 15. (1) Отговорността на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ е ограничена до посочените по-горе случаи.
(2) При всички случаи ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ не носи отговорност във връзка с непредоставянето или некачественото предоставяне на услугите, дължащо се на неизправност, неправилно функциониране, непригодност или несъвместимост на техниката или оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(3) При всички случаи ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие от наличие на някоя от следните примерно посочени хипотези:
1. Извършвани тестове от страна на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга. При планирани тестове ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ за датата и планираната продължителност на теста в разумен срок преди неговото провеждане;
2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълнява паричните или други свои задължения по договора със ЕТ“Георг-Георги Георгиев“;
3.
(Изм.- в сила от 26.12.2019г.) ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва технически съоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства, които се отклоняват от техническите характеристики и инерфейси, които ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ е публикувал на интернет страницата си
и изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите;
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се съобразява с техническите указания на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ за ползване на услугата;
5. При настъпване на повреда или при неправилна експлоатационна работа с всякаква техника, оборудване или съоръжения, осигурени от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
6. Непредоставянето или лошото предоставяне на услугата е следствие от действия и/или бездействия на трети лица и според обстоятелствата разумно може да се приеме, че действията и/или бездействията на тези трети лица са извън контрола на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“;
7. Налице е неработоспособност на глобалната Интернет мрежа или на мрежи извън контрола на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“; повреди в преносната среда, включително техническа неизправност или други проблеми в електронната съобщителна мрежа на друго предприятие, предоставящо електронни съобщителни мрежи и/или услуги, които мрежи и/или услуги се ползват от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ за предоставяне на услугите, предмет на тези Общи условия; проблеми в електроразпределителните мрежи, неблагоприятни атмосферни условия и други;
8. Налице е неработоспособност на мрежата, преносната среда или оборудване между ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако не е по вина на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“;
9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплаща дължими възнаграждения към предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги или други дружества във връзка с изграждането и поддръжката на преносната среда;
10. Вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ пряко или косвено от ползвани от последния информационни ресурси или софтуер и преки или косвени действия на трети лица спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(4) ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ не гарантира пренос на IP пакетите от и до информационни ресурси и връзки, доколкото съществуват локални проблеми с тези ресурси и връзки или съществуват особени права за достъп до такива ресурси, както и от и до заделения интерфейс на своя рутер от и до точкатa за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ, доколкото собствеността на електронната съобщителна мрежа (преносната среда) може да принадлежи на друго предприятие, предоставящо електронни съобщителни мрежи и/или услуги (в т.ч. БТК и др.) и качеството и параметрите им са извън контрола на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ не гарантира пренос на IP пакетите и доколкото могат да възникнат проблеми поради честотни смущения, електромагнитна пренаситеност или друго физическо въздействие.
(5) ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ не носи отговорност за непредоставянето или лошото предоставяне на услугата за широколентов достъп до Интернет, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ генерира свръхпотребление – постоянно натоварване на преносната среда между ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и ПОТРЕБИТЕЛЯ над 50% (петдесет процента) от възможното натоварване.
(6) ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на форсмажорни обстоятелства. Същите се доказват пред ответната страна с удостоверение, издадено от съответния компетентен държавен орган или със сертификат за форс мажор, издаден от БТПП. В случай че форсмажорното събитие продължи повече от 30 (тридесет) последователни дни и няма признаци за скорошното му преустановяване, всяка от Страните може да прекрати за в бъдеще договора за услуги, като писмено уведоми другата Страна.


РАЗДЕЛ VII
Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 16. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:
1. да получават една или няколко от услугите, предмет на настоящите Общи условия, с качество и технически параметри, съгласно Ценовата листа на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, неразделна част от тези Общи условия, договора, подписан между страните и приложенията към него;
2. да уведомяват ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ за всички проблеми, свързани с ползването на услугите;
3. да искат информация и справки по телефона съгласно чл. 12, т. 13 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“;
4. да подават жалби, молби и предложения до ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, свързани с ползването на услугата и да получават отговори по тях в срока по чл. 12, т. 16 от тези Общи условия;
5. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на едномесечно писмено предизвестие до ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, освен ако индивидуалният договор е с обвързващ срок по смисъла на чл. 31, ал.3 от тези Общи условия;
6. да преустановят временно ползването на услуги по свое желание, за период не по-малък от 1 /един/месец, след подаване на едномесечно писмено предизвестие до ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, освен ако индивидуалният договор е с обвързващ срок по смисъла на чл. 31, ал.3 от

тези Общи условия.
7. да искат съдействие от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и да го информират за всякакви технически проблеми, възникнали във връзка с ползване на предоставяните услуги;
8. да получат обезщетение при виновно неизпълнение от страна на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ на задълженията му по настоящия договор. Отговорността на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ се реализира при условията и по реда на раздел VІ от настоящите Общи условия.

9. да получат информация за цени или ценови пакети, както и за предоставяната услуга за всички приложими тарифи и такси за поддръжка, за предлаганите начини на плащане и всички разлики в разходите, произтичащи от различните начини на плащане от интернет страницата на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ - www.ggn.bg, както и в офисите на дружеството.

 

РАЗДЕЛ VIII
Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 17. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:
1. при писмено поискване от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, да осигуряват достъп на негови служители до помещенията си, както и да оказват всякакво друго съдействие, необходимо за изпълнението на задълженията на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ във връзка с предоставянето на услугите;
2. да ползват услугите в съответствие със законодателството на Република България, приложимото право, нормите на морала и Интернет етиката, като не извършват и не допускат лица или организации, на които са осигурили достъп до мрежите си, да извършват неправомерни действия;
3. да предоставят на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ или на съответните държавни органи информацията по предходната точка, когато се налага идентифициране на лица, извършили неправомерни действия;
4. да оказват необходимото съдействие на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т. 2 и т. 3. Контролът се осъществява от упълномощени от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ лица;
5. при желание за временно преустановяване ползването на услуги, да заплатят месечната абонаментна такса за месеца на предизвестието, както и да върнат на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ предоставено по реда на чл. 6 електронно съобщително устройство за времето, през което няма да ползват услугата. В случай, че желаят да задържат устройството за този период, Потребителите заплащат месечна такса в размер на 10 лв.
6. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ за правилно ползване на крайните електронни съобщителни устройства;
7. да използват само крайни електронни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
8. да не извършват каквито и да е промени в крайните електронни съобщителни устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“;
9.да не променят своя IP адрес и/или MAC адрес.
10.да осъществяват връзка със сървъра на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ с предоставените им права за достъп само от едно място в даден момент.
11.да не продават, предоставят под наем, или по друг начин да предоставят за възмездно или безвъзмездно ползване услугите на трети лица.
12.да използват услугата IPTV само за лично ползване, едновременно с предоставянето й, без да копират, записват, препредават или използват за други цели програмите и без да преодоляват или да правят опити да преодолеят механизмите за защита на програмите от подобни действия и/или неоторизирано ползване;
13.да заплащат определените от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ възнаграждения по начина и в сроковете за плащане, посочени в раздел Х от тези Общи условия;
14. да заплащат месечните абонаментни такси по чл. 20, ал. 1, т. 1 от тези Общи условия в случаи на прекъсване на услугите или получаването им с влошено качество, вследствие на тяхно виновно поведение;
15. да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ за неизправно получаване или прекъсване на услугите;
16. да уведомяват писмено по електронна поща в срок до 48 часа ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ за настъпили изменения в идентификационните данни по чл. 39 от тези Общи условия. При всяка промяна на тези данни следва да се подпише анекс към договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ЕТ“Георг-Георги Георгиев“;
17. да пазят доброто име и търговския имидж на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, както по време на действието на Договора, така и след прекратяването му;
18. при наличието на компютърни вируси, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ или предоставянето на услугите, да отстранят в най-кратък срок съответния вирус. В противен случай ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ си запазва правото да прекрати достъпа им до услугата до отстраняването на проблема.
19.да не правят достояние и да не допускат да става достояние на трети лица поверителна информация, свързана с условията на договора, включително и след прекратяване на действието му.
Неправомерни действия по смисъла на настоящите Общи условия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” (trojan horses) или предизвикване инсталация на вируси (virus), системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация (sniff), смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна. За неправомерно действие се счита и всяко друго използване на предоставяни от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ услуги в противоречие с изискванията на настоящите Общи условия, приложимото законодателство и/или права на трети лица.

РАЗДЕЛ IX
Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 18. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия.
(2) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ обезщетение за всички просрочени задължения, в размер на 0,5% от просрочените суми дневно от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми.
Чл. 19. (1) ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ има право да предприеме временни санкции в случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изпаднат в забава при изпълнение на парично задължение, съгласно чл. 11, т. 5 по-горе, използват услугите в нарушение разпоредбите на действащото българско законодателство, приложимото право, нормите на морала или Интернет етиката или нарушават друго свое съществено задължение по договора и настоящите Общи условия.
(2) Временните санкции по смисъла на предходната точка включват спиране или ограничаване на техническите параметри на предоставяните услуги от страна на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“. За прилагане на тези мерки ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ може, но не е длъжен да отправи 24-часово предизвестие с искане за преустановяване на нарушението. Прилагането на посочените санкции не освобождава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от задълженията им за плащане на дължимите възнаграждения.

РАЗДЕЛ X
Цени и условия на заплащане на услугите
Чл. 20. (1) ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ цени (възнаграждение) за предоставяните от него услуги, както следва:
1. месечна абонаментна такса за ползването на услугите (месечна такса), дължима авансово преди започване на месеца на ползване на услугата („предплатен месец”). С цел избягване на съмнения, предплатен месец е всеки месечен период, първият от които започва от датата на активиране на услугата, а всеки следващ – от същата дата на всеки следващ календарен месец. Ако при прекратяване на действието на договора има останало неплатено дължимо възнаграждение от ПОТРЕБИТЕЛЯ, последното се заплаща в срок от 3 дни, считано от датата на прекратяване на договора.
2. възнаграждения за оказани консултации и техническо съдействие във връзка с ползването на предоставяната услуга, включително и за монтаж, поддръжка и ремонт на предоставеното електронно съобщително устройство (доколкото е приложимо), такси за предоставени разпечатки във връзка с ползването на услугата, и други изрично уговорени в договора възнаграждения. Конкретният размер и срокът за плащане на посочените в предходното изречение възнаграждения се съдържат в Ценовата листа на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“.
(2) Месечната такса по т. 1 на предходната алинея може да варира в зависимост от вида на услугата, качествените параметри, предоставяния информационен капацитет, срок на договора и други фактори съгласно уговореното в Ценовата листа на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и индивидуалния договор.

Чл. 21. Всички възнаграждения и такси за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащата Ценова листа на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и индивидуалния договор.
Чл. 22. (1) Цените за предоставените услуги се заплащат:
1. в брой, във всеки офис на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“.
2. по банков път по уговорена в договора банкова сметка;
3. чрез система за електронни разплащания.
(2) При плащане на възнагражденията и таксите по банков път или чрез система за електронни разплащания, плащането се счита за извършено от датата на заверяване на сметката на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ с дължимите суми.
(3) При плащане по банков път всички банкови такси, комисионни и други дължими на банката плащания са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 23. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ издава и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ документи за извършените от последния плащания, в съответствие с приложимото българско законодателство.
Чл. 24. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“определя и променя цените за предоставяните услуги в съответствие с Глава тринадесета от Закона за електронните съобщения и актовете за прилагането му.
Чл. 25. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ публикува Ценова листа за предоставяните от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ услуги по широколентов достъп до Интернет („Ценовата листа”), в която се посочват конкретният размер на цените и критериите за тяхното определяне (вид услуга или пакет от услуги, пакет от предлагани програми (при предоставяне на услугата IPTV), параметри за качество и т.н.) на своя уеб сайт (http://ggn.bg) и я предоставя на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във всичките си офиси. При промяна на цените и/или параметрите на дадена услуга или пакет от услуги, новата Ценова листа се публикува в срок от 3 дни преди влизането на измененията в сила, а в случаите на увеличение на цените - 30 дни преди тази дата.


РАЗДЕЛ XI
Защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 26. (1) (Изм. - в сила от 25.05.2018 г.) ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ обработва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, съгласно „Политика за защита на личните данни на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, публикувана на интернет страницата на му- 
www.ggn.bg и налична в търговските обекти на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“.
(2) (Изм. - в сила от 25.05.2018 г.) В случай на нарушение на приложимата нормативна уредба, Потребителя има право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
Информация за контакти в ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, относно опазване на личните данни на  потребителите:
ЕТ“Георг-Георги Георгиев“
ул. Любен Каравелов, 4, 8602 Ямбол

office@ggn.bg
Чл. 27. (1) (отм. - в сила от 25.05.2018 г.)
 Чл. 28. (1) (отм. - в сила от 25.05.2018 г.)
Чл. 29. (отм. - в сила от 25.05.2018 г
Чл. 30. (отм.  - в сила от 25.05.2018 г.)
Чл.31(1) (отм. - в сила от 25.05.2018 г.)
 

 

РАЗДЕЛ XII
Условия за прекратяване и продължаване на договора за услуги
Чл. 32. (1) Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ влиза в сила от момента на подписването му и има действие за срок от 1 година, като ако в срок от 1 месец преди изтичане на горепосочения срок, никоя от страните не уведоми писмено другата страна за прекратяването на договора, същият се подновява за нов срок от 1 година. Това правило се прилага съответно при изтичане на всеки едногодишен срок.
(2) Договорът се прекратява преди изтичане на срока в следните случаи:
1. при взаимно съгласие, изразено писмено от страните, обективирано във формата на прекратителен протокол. С прекратителния протокол се уреждат всички висящи отношения и парични задължения на страните;
2. едностранно, без предизвестие от всяка от страните, в случай, че насрещната страна виновно не изпълнява свое съществено задължение по Договора. За виновно неизпълнение на съществено задължение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при всички случаи се приема забавяне на заплащането на дължима по договора такса с повече от 7 дни, считано от крайния срок за плащане по чл. 11, т. 5 по-горе;
3. едностранно от която и да е от страните с отправяне на едномесечно предизвестие до другата страна.

4. от страна на Потребителя с 20 (двадесет) дневно писмено предизвестие до ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ при нарушаване на минималните параметрите за качество на Услугата, за повече от 5 (пет) пълни последователни дни, в случай че се дължат на обстоятелства, за които ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ отговаря изцяло;

5.(Нова - в сила от 26.12.2019 г.) От страна на Потребителя, при условие, че е изправна страна по сключения с ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ индивидуален договор, в случай на „значително и непрекъснато“ или „редовно повтарящо се“ несъответствие между действителните и посочените в Приложение №2 към договора, скорости, дължащо се на виновно действие или бездействие от страна на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“.
(3) Освен ако не е уговорено друго в индивидуалния договор между ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и ПОТРЕБИТЕЛЯ, ал. 1 и ал. 2 не се прилагат в случаите, в които ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва отстъпка от цените за ползване на Услугата или инсталационната такса. В този случай договорът се сключва за определен обвързващ страните срок (обвързващ срок), посочен в договора за услуги и никоя от страните няма право да го прекрати едностранно, освен ако насрещната страна виновно не изпълнява свое съществено задължение по Договора. За виновно неизпълнение на съществено задължение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при всички случаи се приема забавяне на плащането на дължима по договора такса с повече от 7 дни, считано от крайния срок за плащане по чл. 11, т. 5 по-горе. Ако в срок от 1 месец преди изтичане на обвързващия срок, никоя от страните не уведоми писмено другата страна за прекратяването на договора, той се подновява за нов срок със същата продължителност и при условията на Чл.31 ал.2. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие между страните.
Чл. 33. При всички случаи, ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ има право едностранно да прекрати действието на Договора без предизвестие или да дерогира някои от неговите клаузи, в случай че: а) с акт на съответните държавни органи се забрани предоставянето на всички услуги, някоя услуга или на част от нея; б) бъдат променени с нормативен или общ административен акт императивно клаузи, условия или цени, предмет на договора между страните и настоящите Общи условия; в) при преустановяване на предоставяне на някоя или всички от услугите от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“; г) при настъпване на форсмажорни обстоятелства; д) при смяна собствеността на имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


РАЗДЕЛ XIII
Решаване на спорове
Чл. 34. (1) Споровете между ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават в дух на добра воля чрез непосредствени преговори между тях.
(2) При непостигане на съгласие, в двумесечен срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да отправи писмена жалба до КРС.
(3) Всяка от страните може или да отнесе спора за решаване пред компетентен съд.
(4) 
Спорове между страните по Договора за услуги и по настоящите Общи условия могат да се решават и по реда за извън съдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение.

 

РАЗДЕЛ XIV
Изменения и допълнения на Общите условия
Чл. 35. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини.
Чл. 36. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ публикува новите (изменените) Общите условия в Интернет на адрес http://ggn.bg в 30-дневен срок преди влизането им в сила.
Чл. 37. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места във всичките си офиси на територията, на която предоставя услугите и ги предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при сключване на договора.
Чл. 38. (1) Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие, включително към ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, сключили индивидуални договори при действието на Общите условия за взаимоотношенията с крайните потребители на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по обща лицензия № 220-06079/03.08.2006 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба за територията на Република България, съгласувани с Решение Комисията за регулиране на съобщенията № 318 от 02.03.2007 г..
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати сключения от него договор без да носи отговорност пред ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ в срок от 30 дни от влизането в сила на Общите условия или измененията в тях. Прекратяването следва да се извърши чрез писмено изявление до ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, включително чрез съобщение, изпратено на електронния адрес на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, посочен в настоящите Общи условия.
(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага, когато:
1. промените в Общите условия произтичат от приложимото законодателство или от акт на Комисията за регулиране на съобщенията;
2. в индивидуалния договор са включени отстъпки от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ по отношение на съответния ПОТРЕБИТЕЛ.

РАЗДЕЛ XV
Други условия
Чл. 39. По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.
Чл. 40. В договора ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се идентифицират както следва:
а) физическо лице - с име, ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, удостоверение за актуално състояние и др.), а при наличието на писмено съгласие за това – и номер на документ за самоличност. За писменото съгласие за идентификация чрез номера на документа за самоличност се приема подписването на индивидуален договор, в който са посочени тези данни.
б) юридическо лице – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, ЕИК/номер по БУЛСТАТ и три имена на лицето, което го представлява.
Чл. 41. (1) Страните нямат право да разпространяват или да допускат разпространяване на информация или да правят публично достояние факти или обстоятелства, технологични знания и know-how, касаещи предоставяните услуги, условия или плащания по договора, без предварително изрично писмено разрешение от другата страна, относно фактите, които могат да се направят достояние на трети лица.
(2) В случай на виновно неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с плащане на дължимите възнаграждения или суми, както и при неизпълнение на други задължения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ се освобождава от задълженията си по предходната алинея.
Чл. 42. (1) Предвидените в договора между страните и настоящите Общи условия писмени изявления, съобщения и уведомявания се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, и в други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в информационната система на адресата, без за това да е необходимо изрично потвърждаване.
(2) Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването на изявленията от страните.
(3) В случай, че някоя от страните промени посочения в договора адрес, то тя е длъжна да уведоми писмено другата страна най-късно до 48 часа след промяната. В противен случай изпратените на стария адрес съобщения се считат за надлежно връчени.
Чл. 43. Нищожността на някоя клауза от настоящите общи условия няма да влече нищожност на друга негова клауза или на договора като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката.

 

Общи изисквания по ЗЕС
качество на предоставяните услуги, съгласно чл. 38 на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
Мрежа/услуга Параметър Измерване Мерна еденица Стандартизационен документ
Достъп до интернет Време за първоначално свързване към мрежата Времето, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките 1 ден и 2 дни ETSI EG 202 057-1
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80% - среден брой на дните закъснение след договорената дата 95%  
Достъп до интернет Процент на жалбите относно коректност на сметките Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки 0.00% ETSI EG 202 057-1
Достъп до интернет Постигната скорост на предаване на данни Максимална постигната стойност на предаване на  данни 100000kbit/s ETSI EG 202 057-4
Минимална постигната стойност на предаване на  данни 64kbit/s  
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни 10250kbit/s и +-5000kbit/s  
Достъп до интернет Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни 0.01% ETSI EG 202 057-4
Достъп до интернет Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване на данни 18ms ETSI EG 202 057-4
Стандартно отклонение на закъснението 9ms  

Грешка