Go Go Net

046 669 021

0885 961 501

Пишете ни

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ
 
 
ПРАВИЛА И МЕРКИ
ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ
 
            Настоящите правила и мерки, и публикуването им в страницата , е извършено на основание и във връзка с Раздел XIV от Общите условия www.ggn.bg, приложими към индивидуалните договори, сключвани между ET”Георг-Георги Георгиев”, ЕИК-838172923, седалище гр. Ямбол, и крайни потребители–физически или юридически лица,относно предоставянето на услугата–достъп до интернет(“услуга или услугата”), самостоятелно или като част от пакет с други електронно съобщителни услуги, и в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120, от 25.11.2015 г., за определяне на мерки,гарантиращи достъпа до отворен интернет.
            Тези правила и мерки обвързват ET”Георг-Георги Георгиев” в отношенията му с крайни потребители–физически или юридически лица, относно услугата достъп до интернет на основание сключен индивидуален договор, при цитираните Общи условия, като всеки един заинтересуван потребител има право и би могъл да се позове и да препрати към тях по повод отношенията си с ET”Георг-Георги Георгиев”.
            1. ET”Георг-Георги Георгиев” се задължава да изпълнява задълженията си по предоставяне на услугата, при спазване на настоящите правила и мерки и при стриктно спазване на всички нормативни изисквания относно управлението на трафика и поддържането на качеството на услугата.
            1.1.С публикуване на настоящите правила и мерки в страницата www.ggn.bg, ET”Георг-Георги Георгиев” информира потребителите, че предоставя услугата-достъп до интернет със следните рекламирана, максимална,минимална и обичайно налична скорост:
            • При услуга с рекламирани скорости като “максимално достижими”, на “сваляне”
/download/, “качване” /upload/, в Mbps:
            - Максимална скорост – 95% от рекламираните скорости;
            - Минимална скорост – 20% от рекламираните скорости;
            - Обичайно налична скорост – 80% от рекламираните скорости;
                  • При услуга с рекламирани скорости като “гарантирани”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Мbps:
            - Максимална скорост – 95% от рекламираните скорости;
            - Минимална скорост – 95% от рекламираните скорости;
            - Обичайно налична скорост – 95% от рекламираните скорости;
                  • Скоростите и качеството на услугата за достъп до интернет зависят от типа използвана технология; вида на ползваното крайно устройство; натовареността на мрежата; едновременно ползване на услугата от няколко крайни устройства;
ползване на услугата в пакет с други услуги, оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато тази оптимизация е нужна, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качество на тези други услуги, различни от достъпа до интернет; други фактори влияещи на скоростта;
            1.2. При предоставяне на услугата достъп до интернет,ET”Георг-Георги Георгиев” се задължава да третира еднакво целия трафик, без дискриминация, ограничения и намеса,незави симо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъпа или което е разпространено, предоставените или използвани приложения и услуги, и използваните крайни устройства. Извън това ET”Георг-Георги Георгиев”, при спазване на всички нормативни изисквания на вътрешното законодателство и правото на ЕС, може да прилага разумни мерки за управление на трафика при спазване на принципите на прозрачност, недискриминационност, пропорционалност, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г. В тези мерки не ще се включва наблюдение на трафика и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.
            1.3.ET”Георг-Георги Георгиев” няма да предприема мерки за управление на трафика, надхвърлящи посочените в клауза 1.2 ,изречение второ – разумни мерки, в това число – да блокира, да забавя, да променя, да ограничава, да влошава качеството, да упражнява намеса или наблюдение в специфично съдържание, приложения или услуги, с изключение на случаи, когато това е необходимо и докато трае необходимостта: 
            1) С цел спазване на закона и действащото национално законодателство, както и правото на ЕС, действащо на територията на Република България, както и с цел спазване на актове на държавни, съдебни или други органи на държавна власт;
            2) С цел запазване на сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги;
            3) С цел за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствия от извънредни или временни претоварвания на мрежата.
            2.  Изброените, като изключения в клауза 1.3. мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите–физически лица,съобразно приложимото право. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено, ако това обработване е необходимо и пропроционално за постигане на посочените по-горе цели, но при спазване на разпоредбите на вътрешното законодателство,  както и в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС, в това число и с тези на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Директива 2002/58/ЕО на Европейски парламент и на Съвета;
            3.ET”Георг-Георги Георгиев има право свободно да предлага услуги, различни от услугата–достъп до интернет, които са опитимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато това оптимизиране е необходимо, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качеството на съдържанието, приложенията или услугите. Така изброените услуги могат да окажат влияние върху скоростите на услугата–достъп до интернет, когато последната се ползва в пакет с някоя от същите тези услуги.
            4. Всеки един потребител на услугата достъп до интеренет, при условие, че е изправна страна по сключения с ET”Георг-Георги Георгиев” индивидуален договор, може да упражни правото си по Раздел XII  от съответно приложимите Общи условия, и да развали едностранно, и занапред същия договор, посредством уведомление и без санкция за заплащане на неустойки, в случай на непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните и тук посочените скорости, и други параметри за качество на услугата–достъп до интернет,дължащо се на виновно действие или бездействие от страна на ET”Георг-Георги Георгиев”. Във всички случаи несъответствието,станало повод за разваляне, следва да бъде установено чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията гр. София /КРС/.
            5.  Всеки един потребител на услугата достъп до интеренет, при условие, че е изправна страна по сключения с ET”Георг-Георги Георгиев” индивидуален договор, в случай на значително и непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните и тук посочените скорости, и други параметри за качество на услугата достъп до интернет, дължащо се на виновно действие или бездействие от страна на ET”Георг-Георги Георгиев”, има право да получи, след подаване на молба, обезщетение от ET”Георг-Георги Георгиев” в размер на дневната такса за ползване на услугите за всички дни, през които Потребителя не е ползвал съответната услуга, умножена по коефициент 1.5. Размерът на дневната такса за съответната услуга по предходното изречение се изчислява като месечната абонаментна такса се раздели на 30. Във всички случаи несъответствието,станало повод за обезщетение, следва да бъде установено чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията гр. София /КРС/.

Грешка