Go Go Net

046 669 021

0885 961 501

Пишете ни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
обработвани от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“
във връзка с осъществявано видеонаблюдение в търговските обекти („Политика за поверителност“)
ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ зачита неприкосновеността на личния живот на посетителите в търговските обекти – магазини  и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод достъпа и посещението там.
Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.ggn.bg

  1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни
ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ е регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 838172923 и събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр.Ямбол, ул.“Любен Каравелов“4, тел. 046 66 90 21,  e-mail:office@ggn.bg.
  1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме
На основание законно признатия интерес на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, като собственик или ползвател на обекти, където извършва търговска дейност („обекти”), да осъществява видеонаблюдение в тях с цел охрана на имуществото си и необезпокоявано обслужване на посетителите ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ обработва: Картина (Видеозапис) на посетители при посещението и престоя им в обект/ти, изготвена с оборудване за видеонаблюдение, което заснема посетителите и записва получените данни.
3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:
3.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ – обработват личните Ви данни от името на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни
• Лица, които по възлагане на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ инсталират и поддържат охранителната система завидеонаблюдение и СОТ, нейното оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
• Лица, с достъп до сървъра, съхраняващ записите от системата за видеонаблюдението, с цел предоставяне на охранителни услуги и предотвратяване на инциденти с имуществото, персонала и други посетители в обектите, както и с цел ограничаване на отрицателните последици от тези инциденти и осигуряване на застрахователно покритие;
3.2. Други администратори на лични данни, на които ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на основание законово изискване
• Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред, като но не само – полиция, МВР, прокуратура, ДАНС и други при разследване на констатирано незаконно проникване и/или увреждане на обект/ти и/или движими вещи в него/тях и/или увреждане на трети лица, намиращи се в обектите и разкриване на извършителите на такива противоправни действия.
  1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни
• Видеозаписите при посещение в обект/ти на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, изготвени с оборудване за видеонаблюдение се съхраняват за срок до 50 дни от създаване на записа.
  1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“
По отношение Вашите лични данни имате следните права:
5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация от вида на включената в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;
5.2. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи: 5.4. да възразите пред ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу начините на обработване на личните данни, посочени в тази Политика за поверителност. При получено възражение срещу обработката на личните Ви данни ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.
5.5. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.
6. Как може да упражните Вашите права по предходната точка
За да упражните правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите на някоя от контактните точки, посочени в т.1 на настоящата Политика за поверителност. Вашето искане следва да съдържа достатъчно данни, за да може да бъдете безспорно идентифициран и координати – адрес и/или електронна поща за обратна връзка. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ ще разгледа своевременно Вашето искане и ще Ви отговори. В зависимост от искането и с оглед изпълнение задълженията на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ за защита на личните Ви данни от нерегламентирано разкриване, ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ има право да поиска лично предаване на писмения отговор или да определи друг начин за доставяне, гарантиращ сигурността на информацията в него.
7.Може ли да откажете предоставянето на лични данни на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и какви са последиците от това.
За да може да осъществяваме контрол на достъпа в обектите си имаме нужда от определени данни, които са необходими за реализиране на този наш законен интерес. В случай, че не желаете да бъде заснеман и изображението Ви записвано, може да използвате алтернативните канали за заявяване на продукти и услуги, предлагани от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“.
Тази политика е последно осъвременена на 25.05.2018 година.

Грешка