Go Go Net

046 669 021

0885 961 501

Пишете ни

Изменение на Общи условия

Изменение на Общи условия за взаимоотношенията между ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и потребителите

 

 

  1. Чл. 13.(1) се изменя както следва: Чл.13(1) При виновно действие или бездействие от страна на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, в резултат на което е възникнало „значително и непрекъснато отклонение“ или „редовно повтарящо се отклонение“ от договорените параметри на услугата, съгласно Приложение №2 към Договора за предоставяне на услуги , ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ дължи обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при условие, че той е изправна страна по сключения индивидуален договор с ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, в размер на дневната такса за ползване на услугите за всички дни, през които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е ползвал съответната услуга, умножена по коефициент 1.1. Размерът на дневната такса за съответната услуга по предходното изречение се изчислява като месечната абонаментна такса се раздели на 30.

Значително и непрекъснато отклонение“ е отклонение, което продължава до 2 последователни седмици в рамките на един отчетен период.

Редовно повтарящо се отклонение“ е повече от едно временно отклонение в рамките на един отчетен период.

  1. Чл.15, ал.3, т.3 се изменя както следва: Чл.15, ал.3, т.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва технически съоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства, които се отклоняват от техническите характеристики и инерфейси, които ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ е публикувал на интернет страницата си и изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите;

  2. В Чл.32, ал.2 се създава се нова точка 5. със следното съдържание: От страна на Потребителя, при условие, че е изправна страна по сключения с ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ индивидуален договор, в случай на „значително и непрекъснато“ или „редовно повтарящо се“ несъответствие между действителните и посочените в Приложение №2 към договора, скорости, дължащо се на виновно действие или бездействие от страна на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“.

Грешка