Go Go Net

046 669 021

0885 961 501

Пишете ни

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ
 
 
ПРАВИЛА И МЕРКИ
ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ
 
            Настоящите правила и мерки, и публикуването им в страницата , е извършено на основание и във връзка с Раздел XIV от Общите условия www.ggn.bg, приложими към индивидуалните договори, сключвани между ET”Георг-Георги Георгиев”, ЕИК-838172923, седалище гр. Ямбол, и крайни потребители–физически или юридически лица,относно предоставянето на услугата–достъп до интернет(“услуга или услугата”), самостоятелно или като част от пакет с други електронно съобщителни услуги, и в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120, от 25.11.2015 г., за определяне на мерки,гарантиращи достъпа до отворен интернет.
            Тези правила и мерки обвързват ET”Георг-Георги Георгиев” в отношенията му с крайни потребители–физически или юридически лица, относно услугата достъп до интернет на основание сключен индивидуален договор, при цитираните Общи условия, като всеки един заинтересуван потребител има право и би могъл да се позове и да препрати към тях по повод отношенията си с ET”Георг-Георги Георгиев”.
            1. ET”Георг-Георги Георгиев” се задължава да изпълнява задълженията си по предоставяне на услугата, при спазване на настоящите правила и мерки и при стриктно спазване на всички нормативни изисквания относно управлението на трафика и поддържането на качеството на услугата.
            1.1.С публикуване на настоящите правила и мерки в страницата www.ggn.bg, ET”Георг-Георги Георгиев” информира потребителите, че предоставя услугата-достъп до интернет със следните рекламирана, максимална,минимална и обичайно налична скорост:
            • При услуга с рекламирани скорости като “максимално достижими”, на “сваляне”
/download/, “качване” /upload/, в Mbps:
            - Максимална скорост – 95% от рекламираните скорости;
            - Минимална скорост – 5% от рекламираните скорости;
            - Обичайно налична скорост – 90% от рекламираните скорости;
                  • При услуга с рекламирани скорости като “гарантирани”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Мbps:
            - Максимална скорост – 95% от рекламираните скорости;
            - Минимална скорост – 95% от рекламираните скорости;
            - Обичайно налична скорост – 95% от рекламираните скорости;
                  • Скоростите и качеството на услугата за достъп до интернет зависят от типа използвана технология; вида на ползваното крайно устройство; натовареността на мрежата; едновременно ползване на услугата от няколко крайни устройства;
ползване на услугата в пакет с други услуги, оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато тази оптимизация е нужна, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качество на тези други услуги, различни от достъпа до интернет; други фактори влияещи на скоростта;
            1.2. При предоставяне на услугата достъп до интернет,ET”Георг-Георги Георгиев” се задължава да третира еднакво целия трафик, без дискриминация, ограничения и намеса,незави симо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъпа или което е разпространено, предоставените или използвани приложения и услуги, и използваните крайни устройства. Извън това ET”Георг-Георги Георгиев”, при спазване на всички нормативни изисквания на вътрешното законодателство и правото на ЕС, може да прилага разумни мерки за управление на трафика при спазване на принципите на прозрачност, недискриминационност, пропорционалност, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г. В тези мерки не ще се включва наблюдение на трафика и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.
            1.3.ET”Георг-Георги Георгиев” няма да предприема мерки за управление на трафика, надхвърлящи посочените в клауза 1.2 ,изречение второ – разумни мерки, в това число – да блокира, да забавя, да променя, да ограничава, да влошава качеството, да упражнява намеса или наблюдение в специфично съдържание, приложения или услуги, с изключение на случаи, когато това е необходимо и докато трае необходимостта: 
            1) С цел спазване на закона и действащото национално законодателство, както и правото на ЕС, действащо на територията на Република България, както и с цел спазване на актове на държавни, съдебни или други органи на държавна власт;
            2) С цел запазване на сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги;
            3) С цел за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствия от извънредни или временни претоварвания на мрежата.
            2.  Изброените, като изключения в клауза 1.3. мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите–физически лица,съобразно приложимото право. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено, ако това обработване е необходимо и пропроционално за постигане на посочените по-горе цели, но при спазване на разпоредбите на вътрешното законодателство,  както и в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС, в това число и с тези на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Директива 2002/58/ЕО на Европейски парламент и на Съвета;
            3.ET”Георг-Георги Георгиев има право свободно да предлага услуги, различни от услугата–достъп до интернет, които са опитимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато това оптимизиране е необходимо, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качеството на съдържанието, приложенията или услугите. Така изброените услуги могат да окажат влияние върху скоростите на услугата–достъп до интернет, когато последната се ползва в пакет с някоя от същите тези услуги.
            4. Всеки един потребител на услугата достъп до интеренет, при условие, че е изправна страна по сключения с ET”Георг-Георги Георгиев” индивидуален договор, може да упражни правото си по Раздел XII  от съответно приложимите Общи условия, и да развали едностранно, и занапред същия договор, посредством уведомление и без санкция за заплащане на неустойки, в случай на непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните и тук посочените скорости, и други параметри за качество на услугата–достъп до интернет,дължащо се на виновно действие или бездействие от страна на ET”Георг-Георги Георгиев”. Във всички случаи несъответствието,станало повод за разваляне, следва да бъде установено чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията гр. София /КРС/.
 

Грешка